Advokáti z Bratislavy


Vitajte,

na stránke našej advokátskej kancelárie, ktorá pôsobí na trhu od roku 1991, môžete nájsť základné informácie o našej advokátskej kancelárii. Bližšie informácie o možnosti poskytnutia právnych rád a právnych služieb Vám radi poskytneme telefonicky, prostredníctvom e-mailu, osobnou konzultáciou. Všetci spolupracovníci advokátskej kancelárie majú veľmi bohatú prax vo všetkých podstatných oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva, vrátane rozsiahlych skúseností pri zastupovaní klientov pred súdmi, v jednaniach s orgánmi štátnej správy a s protistranami. Vážime si etické zásady, diskrétnosť a požiadavky klientov.


PRVÝ KONTAKT

S klientmi našej kancelárie sa pri prvom kontakte zvyčajne dohodneme na hodinovej odmene za úvodnú konzultáciu. Na konzultácii preberieme Váš právny problém, možnosti riešenia a v prípade potreby sa dohodneme na spôsobe určenia odmeny za následné právne služby.

Právnu pomoc sme schopní poskytovať v anglickom jazyku a čiastočne v jazyku nemeckom.

Pri svojej činnosti preberáme plnú zodpovednosť za odbornú a profesionálnu stránku veci s cieľom presadzovať a obhajovať záujmy Vás, nášho klienta, pri zachovaní diskrétnosti vzájomných vzťahov.NÁŠ TÍM

advokát:
JUDr. Ladislav Kružlík, zapísaný v zozname advokátov SAK, č. 2244

právnici:
Mgr. Zuzana Pavelková
Mgr. Peter Kyčin
Advokáti Bratislava - advokátska kancelária

 Právne zastupovanie. Napíšte nám!

 
 
 Kružlík s.r.o.

 Ďatelinová č. 2, 821 01 Bratislava (mapa)

 Telefón: 02/43 41 31 91
 Fax: 02/43 63 37 51
 E-mail: krulop@krulop.sk, kruzlik@krulop.sk
 Web: www.krulop.sk
 Nájdete nás aj na Facebooku.    Advokáti Bratislava - právnické služby


   
   
       Právnické služby
    Odborné zameranie


     
- bytové právo
      - rodinné právo
      - rozvody
      - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
      - pracovné právo
      - kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností
      - nekalá súťaž
      - ochrana osobnosti
      - práva z prepravy
      - rozhodcovské konanie
      - ICC arbitráž v Paríži
      - stavebné právo
      - FIDIC
      - vodné právo
      - verejné obstarávanie
      - CMR
      - zasielateľstvo

Právna pomoc našim klientom

Advokáti sa prezentujú kvalitným výkonom svojho povolania. V zmysle vyššie uvedeného, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch striktne stanovenou formou, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom každého klienta s uvedením vopred určenej osoby, ktorej sa informácia poskytuje. Referencie Vám radi poskytneme na požiadanie.
p