Volajte advokátsku kanceláriu

02/43 41 31 91

Advokáti Bratislava - advokátska kancelária, právnici

Advokáti z Bratislavy

Vitajte,
na stránke našej advokátskej kancelárie, ktorá pôsobí na trhu od roku 1991, môžete nájsť základné informácie o našej advokátskej kancelárii. Bližšie informácie o možnosti poskytnutia právnych rád a právnych služieb Vám radi poskytneme telefonicky, prostredníctvom e-mailu, osobnou konzultáciou. Všetci spolupracovníci advokátskej kancelárie majú veľmi bohatú prax vo všetkých podstatných oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva, vrátane rozsiahlych skúseností pri zastupovaní klientov pred súdmi, v jednaniach s orgánmi štátnej správy a s protistranami. Vážime si etické zásady, diskrétnosť a požiadavky klientov.


Právnické služby - odborné zameranie

 • bytové právo
 • rodinné právo
 • rozvody
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • pracovné právo
 • kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností
 • nekalá súťaž
 • ochrana osobnosti
 • práva z prepravy
 • rozhodcovské konanie
 • ICC arbitráž v Paríži
 • stavebné právo
 • FIDIC
 • vodné právo
 • verejné obstarávanie
 • CMR
 • zasielateľstvo

PRVÝ KONTAKT S ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU

S klientmi našej kancelárie sa pri prvom kontakte zvyčajne dohodneme na hodinovej odmene za úvodnú konzultáciu. Na konzultácii preberieme Váš právny problém, možnosti riešenia a v prípade potreby sa dohodneme na spôsobe určenia odmeny za následné právne služby.

Právnu pomoc sme schopní poskytovať v anglickom jazyku a čiastočne v jazyku nemeckom.

Pri svojej činnosti preberáme plnú zodpovednosť za odbornú a profesionálnu stránku veci s cieľom presadzovať a obhajovať záujmy Vás, nášho klienta, pri zachovaní diskrétnosti vzájomných vzťahov.

Advokáti Bratislava - právne služby, právnik


PRÁVNA POMOC NAŠIM KLIENTOM

Advokáti sa prezentujú kvalitným výkonom svojho povolania. V zmysle vyššie uvedeného, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch striktne stanovenou formou, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom každého klienta s uvedením vopred určenej osoby, ktorej sa informácia poskytuje. Referencie Vám radi poskytneme na požiadanie.